Automationsteknik

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om ett automationssystems beståndsdelar samt hur resan från konstruktion till driftsättning sker. Kursen introducerar automationsprogrammering genom programmeringsspråken PLC, SCADA och HMI samt ger en orientering i hur automationsteknik kan skilja sig åt inom olika industrier, med särskilt fokus på processindustrin. Därtill ger kursen kunskaper om vad som sker inom den tekniska utvecklingen samt hur Industri 4.0 påverkar arbetssättet. Kursen omfattar 20 poäng.

Bivalent logik

Kursen skapar en övergång inför tillämpningen av programmeringsspråken PLC, HMI, SCADA och DCS. Kursen ger dig förståelse för hur praktiserandet av specifika regler genererar säkrare resultat. Kursen tränar din problemlösningsförmåga i förhållande till mätteknik. Kursen omfattar 15 poäng.

DCS-programmering

Kursen ger dig kunskaper om hur DCS används för att verifiera och samordna uppgifter och processer i stora anläggningar. Kursen ger dig även kunskaper om hur DCS-programmering minskar risken för att mindre processfel påverkar hela systemet. Därtill ger kursen kunskap om felåtgärder. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 45 poäng.

Elkonstruktion

Kursen ger dig färdigheter i konstruktionen av el- och styrsystem samt kunskaper om instrument såsom tryck- och flödesmätare. Kursen ger dig även färdighet i att tillämpa säkerhets- och underhållsarbete. Därtill ger kursen kunskaper om signalgränssnitt och CAD-program. Kursen omfattar 25 poäng.

En digitaliserad och automatiserad karriär

Kursen ger dig kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och automatisering. Vidare får du inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden. Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som t.ex. AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. Du får både insikter och verktyg för att hålla dig uppdaterad i en yrkesroll med hög förändringstakt. Kursen omfattar 10 poäng.

Examensarbete

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med processanläggningsprojekt på ett företag. Syftet med projektet är att du ska visa prov på de kunskaper som kurserna i utbildningen har resulterat i. Kursen ska även fördjupa din kommunikationsförmåga och självledarskap. Projektet kan med fördel genomföras på den arbetsplats där du har din LIA-period. Kursen omfattar 25 poäng.

Förvaltning

Kursen ger dig kunskaper om förvaltningen av automationssystem. Kursen ger även kunskaper om drift och övervakning. Därtill ger kursen kunskaper om såväl kort- som långsiktigt förbättringsarbete av system och processer. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA

Kursen förankrar och fördjupar de kunskaper som du har tillgodosett dig under utbildningen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i service och underhåll av automationssystem samt enklare programmering av styrsystem. Därtill utvecklar kursen studentens kunskaper i ritnings- och schemaläsning samt ger praktiska kunskaper om rutiner och säkerhetsföreskrifter på den arbetsplats där LIA-perioden genomförs. Kursen omfattar 100 poäng.

PLC- och HMI-programmering

Kursen ger dig praktiska kunskaper om hur industrianläggningar styrs och driftsätts med PLC-programmering. Kursen ger även kunskaper om hur ett HMI skapas samt hur kommunikationen mellan PLC och HMI sker. Därtill ger kursen kunskaper om användarvänlighet samt problemlösning och utvärdering av befintliga system. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 30 poäng.

Processkunskap

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om processer som präglar industriell tillverkning samt förståelse för hur de skiljer sig åt inom pharma-, VA-, infrastruktur-, energi- och livsmedelsbranschen. Kursen förankrar produktions- och materialflödesstrukturer i verkliga exempel och ger kunskap om hur dessa övervakas och kontrolleras. Därtill ger kursen kunskaper om uppbyggnad och kartläggning av systemarkitektur. Kursen omfattar 20 poäng.

Projektkunskap och självledarskap

Kursen ger dig kunskaper om projektflöden från idé till verklighet. Kursen ger även kunskap om projektkommunikation och projektledning samt hur självledarskap kan uppnås genom tydliga mål och strukturerade arbetssätt. Därtill ger kursen kunskap om kvalitetssäkring och uppföljning. Kursen omfattar 15 poäng.

SCADA-programmering

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i monitorering och kontroll av fabriksmiljöer. Kursen ger dig också kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid med hjälp av SCADA som interaktionsverktyg. Därtill ger kursen kunskaper om hur insamlade uppgifter överförs till datorsystem och därefter presenteras i grafisk eller textmässig form. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 20 poäng.

Styr- och reglerteknik inom processindustrin

Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur styr- och reglerteknik tillämpas inom processindustrin. Kursen ger dig också kunskaper om hur signaler skickas, mäts och jämförs i reglercentraler, hur övervakningen sker i olika system samt hur dessa system installeras och interagerar med varandra. Kursen omfattar 25 poäng.

Styrdokument

Kursen ger dig kunskaper om vanligt förekommande styrdokument inom industrin på såväl svenska som engelska. Kursen ger färdigheter i att leverera korrekta resultat med styrdokument som utgångspunkt. Kursen omfattar 10 poäng.

Systemintegration och kommunikationsgränssnitt

Kursen ger dig kunskaper om sammansättningen av olika system inom industriell automation. Kursen tydliggör kopplingen mellan mjuk- och hårdvara samt övergången mellan äldre system och modern teknik inom branschen idag. Därtill introducerar kursen olika kommunikationssätt och ger en förståelse för hur dessa skapas. Kursen omfattar 20 poäng.