Drift och övervakning

Kursen ger dig praktiska kunskaper i drift och övervakning inom industriell automation. Du får kunskaper om driftsättning av automationssystem samt överordnade systems betydelse och användning. Därtill ger kursen dig kunskaper om funktionsflöden i förhållande till styrsystem. Kursen omfattar 20 poäng.

Elkonstruktion inom processindustrin

Kursen ger dig färdigheter i konstruktionen av el- och styrsystem. Du lär dig att tillämpa instrument såsom tryck- och flödesmätare. I praktiska övningar skapas projekt där du lär dig att koppla samman produktionsutrustning. Därtill ger kursen dig färdigheter i säkerhets- och underhållsarbete. Kursen omfattar 25 poäng.

Elkonstruktion med CAD

Kursen ger dig färdigheter i CAD-ritning inom industriell automation. Du får kunskaper om olika typer av konstruktionsprogram samt vad de ger för möjligheter gällande elkonstruktion. Därtill ger kursen dig färdigheter i att rita olika scheman såsom process, krets- och kopplingsscheman och därigenom kunna felsöka, underhålla och föreslå förbättringsåtgärder. Kursen omfattar 15 poäng.

En digitaliserad och automatiserad karriär

Kursen ger dig kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och automatisering. Vidare får du inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden. Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som till exempel AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. Du får både insikter och verktyg för att hålla dig uppdaterad i en yrkesroll med hög förändringstakt. Kursen omfattar 10 poäng.

Examensarbete

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med processanläggningsprojekt på ett företag. Syftet med projektet är att du ska visa prov på de kunskaper som kurserna i utbildningen har resulterat i. Kursen ska även fördjupa din kommunikationsförmåga och självledarskap. Kursen omfattar 25 poäng.

HMI- och SCADA-programmering

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i monitorering och kontroll av fabriksmiljöer. Kursen ger dig kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid med hjälp av SCADA som interaktionsverktyg. Därtill får du kunskaper om hur insamlade uppgifter överförs till datorsystem och därefter presenteras i grafisk eller textmässig form. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 25 poäng.

Industriella automationssystem

Kursen ger dig en introduktion till industriella automationssystem och ger kunskaper om hur processen från konstruktion till driftsättning ser ut. Kursen ger dig förståelse för den tekniska utvecklingen samt hur automationssystem skiljer sig åt i olika industrier. Därtill får du kunskaper om felsökning samt förbereds att arbeta utifrån gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter. Kursen omfattar 25 poäng.

Introduktion till datakommunikation

Kursen ger dig kunskaper om industriell datakommunikation och digital överföring. Du får kunskap om nätverksteknologier såsom Ethernet och fältbussar. Därtill ger kursen dig kunskaper om nätverkskomponenter. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA 1

Den första LIA-perioden ger dig en introduktion till den framtida yrkesrollen med fokus på elkonstruktion. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter från kursen i elkonstruktion och får en inblick i företagets verksamhet. Kursen omfattar 20 poäng.

LIA 2

Kursen fördjupar de kunskaper som du har har skaffat dig under utbildningen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i service och underhåll av automationssystem samt enklare programmering av styrsystem. Därtill utvecklar kursen dina kunskaper i ritnings- och schemaläsning samt ger praktiska kunskaper om rutiner och säkerhetsföreskrifter på den arbetsplats där LIA-perioden genomförs. Kursen omfattar 80 poäng.

PLC-programmering

Kursen ger dig praktiska kunskaper om hur industrianläggningar styrs och driftsätts med PLC programmering. Du får även kunskap om hur kommunikationen mellan PLC och HMI sker. Därtill ger kursen dig kunskap om användarvänlighet, problemlösning och utvärdering av befintliga system. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 60 poäng.

Processmätteknik

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i testning, kalibrering och felsökning inom den industriella processen. Därtill ger kursen kunskaper om systematiserade dokumentationsmetoder inom processmätteknik. Kursen omfattar 15 poäng.

Produktionsprocesser och hållbar utveckling

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om processer som präglar industriell tillverkning samt förståelse för hur de skiljer sig åt inom olika branscher. Kursen förankrar produktions- och materialflödesstrukturer i verkliga exempel och ger kunskaper om hur dessa övervakas och kontrolleras. Därtill ger kursen kunskaper om uppbyggnad och kartläggning av systemarkitektur samt miljöaspekter kopplade till industriell automation. Kursen omfattar 20 poäng.

Programmeringsmetodik

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i programmeringsmetodik genom att introducera olika programspråk som används inom industriell automation. Du får kunskap i problemlösning utifrån objektorienterad programmering samt förståelse för hur gränssnitt utformas. Kursen bedrivs delvis på engelska då industriprogrammering och tillhörande undervisningsmaterial till stora delar är på engelska. Kursen omfattar 15 poäng.

Styr- och reglerteknik

Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur styr- och reglerteknik tillämpas inom processindustrin. Du får kunskap om hur signaler skickas, mäts och jämförs i reglercentraler. Därtill ger kursen dig kunskap om hur övervakningen sker i olika system samt hur dessa system installeras och interagerar med varandra. Kursen omfattar 25 poäng.